Projekt TAČR:
Metodika identifikace kritických úseků pozemních
komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod

O projektu

Název: Metodika identifikace kritických úseků pozemních komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod
Doba řešení: 1/2011 - 12/2014
Číslo: TA01031581

Cílem projektu je vyvinout metodiku, která umožní na základě geografických informačních systémů a statistických metod identifikovat kritická místa na silnicích v ČR, na kterých dochází se statisticky významnou četností k dopravním nehodám motorových vozidel.

Kritická místa jsou identifikována na základě vzájemné polohy nehod v rámci silničního úseku. Je využíváno dostupnosti GPS dat o přesné poloze jednotlivých událostí a nejen agregovaných dat za vyšší jednotky, jakými jsou úsek nebo křižovatka. Navržená metoda obsahuje dva kroky - identifikaci shluků a jejich statistické ohodnocení. K identifikaci shluků je využito metody jádrového odhadu hustoty, pomocí něhož lze nalézt shluky nehod. Shlukem se rozumí takové místo, kde dosahuje hustota nehod na délku komunikace svých maxim. U všech shluků je dále provedeno testování jejich statistické signifikance a to pomocí Monte Carlo simulací.
Výsledkem analýzy jsou přesné polohy statisticky významných shluků dopravních nehod v rámci silniční sítě. Každý ze shluků lze dále hodnotit, například lze vypočíst sílu shluku, která vychází ze statistické signifikance, nebo lze hodnotit stabilitu shluku - citlivost na náhodné vlivy.
Metoda umožňuje jak identifikaci shluků jen určitého typu nehod, například nehod se zvěří, nehod v důsledku překročení rychlosti, nehod klasifikovaných jako srážka s pevnou překážkou, nehod s následky na zdraví nebo životě apod. Dále je možné identifikovat shluky všech nehod a až zpětně hodnotit obsah těchto shluků za použití běžných statistických metod.

Výstupem projektu budou metodika identifikace shluků dopravních nehod a specializované mapy kritických míst.

řešitelé projektu

poskytovatelé podpory

Logo: Technologická agentura České republiky

 

Logo> Alfa

    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz